برترین بازیکنان باشگاه

تعداد بازی در باشگاه: 51

تعداد بازی در باشگاه: 41

تعداد بازی در باشگاه: 27

تعداد بازی در باشگاه: 17

تعداد بازی در باشگاه: 12

آخرین بازی های انجام شده

FGMeTZe-75
FGSaTaN-76
برنده
بازنده

Dota

Hamid-67
B2020-56
برنده
بازنده

پینگ پنگ

Rahi110-63
Rasoulrezvani-29
برنده
بازنده

پینگ پنگ

آخرین عکس های ارسالی

Ping Pong-60
Ping Pong-57
Billiard-6
Ping Pong-2