مچ اندازی

تعداد اعضا: 38
مجموع بازی های انجام شده: 10
نام امتیاز
1 Emad Karimi Emad Karimi 144 15 2
2 erfan ghorbani erfan ghorbani 111 34 4
3 Javad Mamarpoor Javad Mamarpoor 111 3 5
4 منصور آقاجانی منصور آقاجانی 111 11 0
5 رسول رضوانی رسول رضوانی 111 51 8
6 محمد مسعود کریمی محمد مسعود کریمی 109 38 2
7 احسان رضوانی احسان رضوانی 103 60 3
8 پوریا اکبری پوریا اکبری 100 10 0
9 حسن اکبری حسن اکبری 100 24 3
10 امیر رستگار امیر رستگار 100 22 4
11 محمد رهی محمد رهی 100 177 4
12 ali sadri ali sadri 100 0 1
13  100 0 0
14 نیما خیراله نیما خیراله 100 0 0
15 Behnoosh Akbari Behnoosh Akbari 100 0 0
16  100 0 0
17  100 10 0
18 مسعود کریمی مسعود کریمی 100 14 1
19 علی کریمی علی کریمی 100 10 0
20  100 10 0