دوز

تعداد اعضا: 3
مجموع بازی های انجام شده: 1
نام امتیاز
1 حسن اکبری حسن اکبری 111 24 3
2 داریوش جوانمرد داریوش جوانمرد 100 13 0
3 Venus 2 Venus 2 100 10 0