دوز

تعداد اعضا: 9
مجموع بازی های انجام شده: 4
نام امتیاز
1 هادی بهنام پور هادی بهنام پور 133 134 0
2 حسن اکبری حسن اکبری 111 24 3
3 داریوش جوانمرد داریوش جوانمرد 100 13 0
4 Venus 2 Venus 2 100 10 0
5 A A A A 100 10 0
6 مصطفی یزدیان جندابه مصطفی یزدیان جندابه 100 10 0
7 mostafa . mostafa . 100 10 0
8 محمد طاهری محمد طاهری 100 11 0
9  100 10 0