مچ اندازی

تعداد اعضا: 26
مجموع بازی های انجام شده: 4
نام امتیاز
1 erfan ghorbani erfan ghorbani 111 34 4
2 منصور آقاجانی منصور آقاجانی 111 11 0
3 ehsan rezvani ehsan rezvani 103 23 2
4 محمد مسعود کریمی محمد مسعود کریمی 103 26 1
5 پوریا اکبری پوریا اکبری 100 10 0
6 حسن اکبری حسن اکبری 100 25 3
7 امیر رستگار امیر رستگار 100 22 4
8 محمد رهی محمد رهی 100 1200 4
9 ali sadri ali sadri 100 0 1
10  100 0 0
11 نیما خیراله نیما خیراله 100 0 0
12  100 0 0
13  100 0 0
14  100 10 0
15 مسعود کریمی مسعود کریمی 100 14 1
16 علی کریمی علی کریمی 100 10 0
17 Emad Karimi Emad Karimi 100 11 2
18  100 10 0
19 مهدی صادقی مهدی صادقی 100 18 3
20 حمید منصوری حمید منصوری 100 11 0