رنکینگ رضوانی گیم

مچ اندازی

تعداد اعضا: 31
مجموع بازی های انجام شده: 8
نام امتیاز
1 Emad Karimi Emad Karimi 144 15 2
2 erfan ghorbani erfan ghorbani 111 34 4
3 منصور آقاجانی منصور آقاجانی 111 11 0
4 محمد مسعود کریمی محمد مسعود کریمی 109 37 2
5 احسان رضوانی احسان رضوانی 103 31 3
6 پوریا اکبری پوریا اکبری 100 10 0
7 حسن اکبری حسن اکبری 100 27 3
8 امیر رستگار امیر رستگار 100 22 4
9 محمد رهی محمد رهی 100 174 4
10 ali sadri ali sadri 100 0 1
11  100 0 0
12 نیما خیراله نیما خیراله 100 0 0
13  100 0 0
14  100 0 0
15  100 10 0
16 مسعود کریمی مسعود کریمی 100 14 1
17 علی کریمی علی کریمی 100 10 0
18  100 10 0
19 مهدی صادقی مهدی صادقی 100 18 3
20 حمید منصوری حمید منصوری 100 11 0