رنکینگ رضوانی گیم

Counter-Strike

تعداد اعضا: 69
مجموع بازی های انجام شده: 6
نام امتیاز
1 Aliesmaeli اسماعیلی Aliesmaeli اسماعیلی 125 16 0
2 پرهام یعقوبی پرهام یعقوبی 111 18 2
3 Mahdi Yazdanpanah Mahdi Yazdanpanah 111 19 0
4 متین بنی پور متین بنی پور 111 18 0
5 احسان نادری احسان نادری 100 10 0
6 حسن اکبری حسن اکبری 100 27 3
7 محمد رهی محمد رهی 100 174 4
8 Javad Mamarpoor Javad Mamarpoor 100 0 4
9 ehsan rezvani ehsan rezvani 100 0 5
10 rasool mardani rasool mardani 100 0 1
11 milad abdellahi milad abdellahi 100 0 0
12 ali sadri ali sadri 100 0 1
13 امیر نیازی امیر نیازی 100 0 3
14  100 0 0
15 مصطفی طاهری مصطفی طاهری 100 0 0
16  100 0 0
17  100 10 0
18 Mohamad Ranjbar Mohamad Ranjbar 100 10 0
19 سیدعلی حسینی سیدعلی حسینی 100 10 0
20 Sadra Riahi Sadra Riahi 100 10 0