Afshinrezazadeh

افشین رضازاده
ایران - اصفهان

بازی های عضو

بیلیارد

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 189
 • رتبه جهانی: 02
 • رتبه کشوری: 02
رقابت ها
 • در باشگاه: 9
 • اصالت بازی: 3
 • خطا: 0
 • برد: 8
 • باخت: 2
 • کل رقابت ها: 10

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 114
 • رتبه کشوری: 114
رقابت ها
 • در باشگاه: 2
 • اصالت بازی: 2
 • خطا: 0
 • برد: 0
 • باخت: 2
 • کل رقابت ها: 2