Alpha

محمد کرم پور
ایران - خوزستان

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 144
 • رتبه جهانی: 40
 • رتبه کشوری: 40
رقابت ها
 • در باشگاه: 8
 • اصالت بازی: 5
 • خطا: 0
 • برد: 4
 • باخت: 4
 • کل رقابت ها: 8