Amir_Iran76

امیر محمد شایان
ایران - اصفهان

بازی های عضو

پینگ پنگ

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 122
 • رتبه جهانی: 02
 • رتبه کشوری: 02
رقابت ها
 • در باشگاه: 2
 • اصالت بازی: 1
 • خطا: 0
 • برد: 2
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 2

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 37
 • رتبه کشوری: 37
رقابت ها
 • در باشگاه: 3
 • اصالت بازی: 3
 • خطا: 0
 • برد: 0
 • باخت: 3
 • کل رقابت ها: 3

بیلیارد

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 131
 • رتبه کشوری: 130
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 0
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 0