Amirhossein

Amirhossein Tavakoli
ایران - اصفهان

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 111
 • رتبه جهانی: 06
 • رتبه کشوری: 06
رقابت ها
 • در باشگاه: 2
 • اصالت بازی: 2
 • خطا: 0
 • برد: 1
 • باخت: 1
 • کل رقابت ها: 2