Amirrl9

امیر انوشه
ایران - تهران

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 178
 • رتبه جهانی: 14
 • رتبه کشوری: 14
رقابت ها
 • در باشگاه: 13
 • اصالت بازی: 6
 • خطا: 0
 • برد: 7
 • باخت: 6
 • کل رقابت ها: 13