Arminkhalaj79

Armin Khalaji
ایران - تهران

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 166
 • رتبه جهانی: 23
 • رتبه کشوری: 23
رقابت ها
 • در باشگاه: 9
 • اصالت بازی: 6
 • خطا: 0
 • برد: 6
 • باخت: 3
 • کل رقابت ها: 9