Behzadf68

ایران - اصفهان

بازی های عضو

بیلیارد

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 147
 • رتبه جهانی: 08
 • رتبه کشوری: 08
رقابت ها
 • در باشگاه: 6
 • اصالت بازی: 1
 • خطا: 0
 • برد: 4
 • باخت: 5
 • کل رقابت ها: 9