Blueboy

سهیل سلامتی
ایران - خوزستان

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 144
 • رتبه جهانی: 37
 • رتبه کشوری: 37
رقابت ها
 • در باشگاه: 9
 • اصالت بازی: 6
 • خطا: 0
 • برد: 4
 • باخت: 5
 • کل رقابت ها: 9