Davood

داوود رفیعی
ایران - اصفهان
مافیای گیم...

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 125
 • رتبه جهانی: 53
 • رتبه کشوری: 53
رقابت ها
 • در باشگاه: 17
 • اصالت بازی: 5
 • خطا: 0
 • برد: 2
 • باخت: 15
 • کل رقابت ها: 17

PES

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 53
 • رتبه کشوری: 53
رقابت ها
 • در باشگاه: 1
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 0
 • باخت: 1
 • کل رقابت ها: 1