Mehran2003

ایران - اصفهان

بازی های عضو

Dota

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 111
 • رتبه جهانی: 02
 • رتبه کشوری: 02
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 1
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 1

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 309
 • رتبه کشوری: 308
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 1
 • برد: 0
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 0