Mkgh

Mohamad Kamali Ghalibaf
ایران - خراسان رضوی

بازی های عضو

PES

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 246
 • رتبه جهانی: 01
 • رتبه کشوری: 01
رقابت ها
 • در باشگاه: 17
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 13
 • باخت: 4
 • کل رقابت ها: 17