Mohammadehh

محمدحسین عچرش
ایران - خوزستان

بازی های عضو

PES

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 167
 • رتبه جهانی: 05
 • رتبه کشوری: 05
رقابت ها
 • در باشگاه: 11
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 6
 • باخت: 5
 • کل رقابت ها: 11