Morteza

Morteza Mohammadi
ایران - اصفهان

بازی های عضو

PES

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 190
 • رتبه جهانی: 02
 • رتبه کشوری: 02
رقابت ها
 • در باشگاه: 14
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 8
 • باخت: 6
 • کل رقابت ها: 14

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 111
 • رتبه جهانی: 86
 • رتبه کشوری: 86
رقابت ها
 • در باشگاه: 1
 • اصالت بازی: 1
 • خطا: 0
 • برد: 1
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 1