Nimalm10

Nima Sadeghi
ایران - تهران

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 295
 • رتبه جهانی: 02
 • رتبه کشوری: 02
رقابت ها
 • در باشگاه: 22
 • اصالت بازی: 9
 • خطا: 1
 • برد: 17
 • باخت: 5
 • کل رقابت ها: 22