Nimayousefi

ایران - اصفهان

بازی های عضو

Beat Saber (VR)

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 111
 • رتبه جهانی: 01
 • رتبه کشوری: 01
رقابت ها
 • در باشگاه: 1
 • اصالت بازی: 1
 • خطا: 1
 • برد: 1
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 1