SajjadRashidi81

سجاد رشیدی
ایران - اصفهان

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 206
 • رتبه جهانی: 07
 • رتبه کشوری: 07
رقابت ها
 • در باشگاه: 20
 • اصالت بازی: 9
 • خطا: 1
 • برد: 9
 • باخت: 11
 • کل رقابت ها: 20

PES

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 55
 • رتبه کشوری: 55
رقابت ها
 • در باشگاه: 1
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 0
 • باخت: 1
 • کل رقابت ها: 1