Vahidrafie

وحید رفیعی
ایران - اصفهان

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 189
 • رتبه جهانی: 10
 • رتبه کشوری: 10
رقابت ها
 • در باشگاه: 23
 • اصالت بازی: 10
 • خطا: 0
 • برد: 8
 • باخت: 15
 • کل رقابت ها: 23

پینگ پنگ

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 111
 • رتبه جهانی: 23
 • رتبه کشوری: 23
رقابت ها
 • در باشگاه: 1
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 1
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 1