alex_qq7

Hasan Karkheyran
ایران

بازی های عضو

فوتبال دستی

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • با داور:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 2000
 • رتبه جهانی: 02
 • رتبه کشوری: 01
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • با داور: 0
 • خطا: 0
 • برد: 0
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 0

شطرنج

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • با داور:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 2000
 • رتبه جهانی: 01
 • رتبه کشوری: 01
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • با داور: 0
 • خطا: 0
 • برد: 0
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 0

پینگ پنگ

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • با داور:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 1230
 • رتبه جهانی: 03
 • رتبه کشوری: 02
رقابت ها
 • در باشگاه: 18
 • با داور: 34
 • خطا: 3
 • برد: 23
 • باخت: 21
 • کل رقابت ها: 44

ایرهاکی

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • با داور:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 1200
 • رتبه جهانی: 02
 • رتبه کشوری: 02
رقابت ها
 • در باشگاه: 9
 • با داور: 25
 • خطا: 3
 • برد: 20
 • باخت: 14
 • کل رقابت ها: 34

تیراندازی

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • با داور:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 04
 • رتبه کشوری: 03
رقابت ها
 • در باشگاه: 0
 • با داور: 0
 • خطا: 0
 • برد: 0
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 0