ali_MG

GG RRRR
ایران

بازی های عضو

پینگ پنگ

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • با داور:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 1200
 • رتبه جهانی: 04
 • رتبه کشوری: 03
رقابت ها
 • در باشگاه: 12
 • با داور: 25
 • خطا: 3
 • برد: 20
 • باخت: 14
 • کل رقابت ها: 34