jadoogar8

آرش ستوده
ایران - خوزستان

بازی های عضو

PES

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 169
 • رتبه جهانی: 04
 • رتبه کشوری: 04
رقابت ها
 • در باشگاه: 11
 • اصالت بازی: 0
 • خطا: 0
 • برد: 6
 • باخت: 5
 • کل رقابت ها: 11