mamadihs

محمد حسین سخاوت
ایران - اصفهان

بازی های عضو

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 249
 • رتبه جهانی: 04
 • رتبه کشوری: 04
رقابت ها
 • در باشگاه: 24
 • اصالت بازی: 8
 • خطا: 0
 • برد: 13
 • باخت: 11
 • کل رقابت ها: 24