mohammadrezarafiei

محمدرضا رفیعی
ایران - اصفهان

بازی های عضو

PES

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 133
 • رتبه جهانی: 01
 • رتبه کشوری: 01
رقابت ها
 • در باشگاه: 3
 • اصالت بازی: 3
 • خطا: 0
 • برد: 3
 • باخت: 0
 • کل رقابت ها: 3

FIFA

ستاره ها
 • در باشگاه:
 • اصالت بازی:
 • بازی تیمی:
 • قانونمند:
امتیازها
 • امتیاز: 100
 • رتبه جهانی: 45
 • رتبه کشوری: 45
رقابت ها
 • در باشگاه: 1
 • اصالت بازی: 1
 • خطا: 0
 • برد: 0
 • باخت: 1
 • کل رقابت ها: 1