پینگ پنگ

تعداد تیم: 5
مجموع بازی های انجام شده: 0

اصفهانی ها

اصفهانی ها

امتیاز: 110

#01

سپاهان

سپاهان

امتیاز: 100

#02

شوالیه

شوالیه

امتیاز: 100

#03

تیغ

تیغ

امتیاز: 100

#04

تست

تست

امتیاز: 100

#05